Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • -"Astrid Jeulink": de onder de naam Astrid Jeulink gedreven eenmanszaak, die de aanbieding doet of waarmee de overeenkomst wordt gesloten;
  • -Product" of "producten": door Astrid Jeulink aangeboden textiel artikelen, woonaccessoires, sierraden en overige artikelen;
  • -"Consument": een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • 1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/ of overeenkomsten door Astrid Jeulink via haar website gedaan aan of aangegaan met de consument alsmede op de uitvoering daarvan. 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 • 2.1. De orderbevestiging/ overeenkomst van Astrid Jeulink vermeldt de te leveren producten, de prijzen, de bezorgkosten en betalingscondities. Producten die niet in de orderbevestiging/overeenkomst zijn genoemd, maken geen onderdeel uit van de overeenkomst en zijn niet in de vermelde prijs inbegrepen;
 • 2.2. De consument dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging/ overeenkomst binnen 2 werkdagen na de datum ervan schriftelijk aan Astrid Jeulink mede te delen. De gevolgen van een te late kennisgeving komen voor rekening en risico van de consument;
 • 2.3. Astrid Jeulink is niet gehouden door de consument geplaatste bestellingen te accepteren. Astrid Jeulink zal in ieder geval geen bestellingen accepteren van personen onder de 18 jaar;

ARTIKEL 3: INFORMATIE

 • 3.1. In vergelijking met van de door Astrid Jeulink gebruikte afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamematerialen en andere informatie en onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, kunnen de producten de voor het betreffende type producten gebruikelijke afwijkingen vertonen;
 • 3.2. De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Astrid Jeulink verstrekte gegevens en informatie. Astrid Jeulink is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien de consument alle redelijkerwijs door Astrid Jeulink verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt;

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 • 4.1. Door Astrid Jeulink opgegeven of met Astrid Jeulink overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW  en exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten bedragen binnen Nederland EUR 5,50  tenzij een bijzondere vorm van bezorging wordt overeengekomen. Voor leveringen buiten Nederland worden de bezorgkosten door Astrid Jeulink bepaald afhankelijk van het betreffende land, gewicht en soort goederen. De kosten zullen eerst worden overlegd met en akkoord bevonden moeten worden door de klant;
 • 4.2. De orderbevestiging/ overeenkomst van Astrid Jeulink vermeldt de bezorgkosten in Nederland en BTW separaat;
 • 4.3. Indien de prijzen van Astrid Jeulink na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst maar vóór de levering van het product wijzigen, is Astrid Jeulink gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Als Astrid Jeulink van dat recht gebruik maakt, is de consument bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de wijziging in zijn voordeel strekt;
 • 4.4. ndien Astrid Jeulink na het aanbod en/ of het tot stand komen van een overeenkomst lagere prijzen hanteert in het kader van een actie, opruiming, aanbieding of om een andere reden, heeft dat geen gevolg voor de met de consument overeengekomen prijs;

ARTIKEL 5: LEVERING & TRANSPORT

 • Transportkosten
 • 5.1. Voor alle leveringen binnen Nederland rekent Astrid Jeulink.nl € 5,50 euro transportkosten. Voor leveringen buiten Nederland zijn de kosten € 15,00 euro;
 • 5.2. Een aantal van onze producten vereisen in verband met bv, kwetsbaarheid, grootte of afmeting een specifieke manier van transport. Vervoer met onze standaard transporteur is dan niet mogelijk. Indien dit het geval is nemen wij hierover contact met u op;
 • Leveringen
 • 5.3. Bestellingen worden indien op voorraad binnen 1-3 dagen geleverd. Betreft het een artikel dat niet standaard bij Astrid Jeuink op voorraad is, dan ontvangt u z.s.m. bericht over de te verwachten levertijd;
 • 5.4. Heeft u gekozen voor de betaalmethode "overschrijving" dan leveren wij direct na ontvangst van uw betaling;
 • 5.5. Alle leveringen worden gedaan door PostNL tenzij anders overeengekomen;
 • Retourneren
 • 5.6. Wilt u iets retour sturen of ruilen? U kunt zonder opgave van reden product (en) binnen 14 dagen retour sturen, mits binnen 7 dagen gemeld aan info@astridjeulink.nl. Transportkosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening van de klant. Wanneer wij de retourzending terug hebben ontvangen dan storten wij het betreffende bedrag zo spoedig mogelijk terug op uw bankrekeningnummer.;

ARTIKEL 6: OVERMACHT

 • 6.1. Indien Astrid Jeulink door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
 • 6.2. Indien Astrid Jeulink bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst;

ARTIKEL 7: CONFORMITEIT EN RECLAME

 • 7.1. Astrid Jeulink staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met wat de consument op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Astrid Jeulink geleverde producten of diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen of de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen, dan wel een redelijke prijsvermindering toekennen. Indien dat binnen een door de consument gestelde redelijke termijn niet mogelijk is, dan is de consument gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden;
 • 7.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, gebruik in strijd met de bestemming van het product, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of externe invloeden na levering. Voor (schade als gevolg van) dergelijke gebreken is Astrid Jeulink niet aansprakelijk;
 • 7.3. De consument dient de geleverde producten en diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dan wel een beschadigde verpakking met mogelijk beschadiging van producten tot gevolg dient bij aflevering onmiddellijk aan de aanbieder te worden gemeld en op de afleverbon te worden aangetekend. Bovendien dient Astrid Jeulink hier telefonisch van op de hoogte te worden gesteld. (013-5212834);
 • 7.4. De consument dient eventuele klachten over de producten of diensten of de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd na ontdekking bij Astrid Jeulink in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van twee maanden nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding;
 • 7.5. De consument is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Astrid Jeulink te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding;
 • 7.6.Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is de consument verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen;
 • 7.7.Iedere vordering op Astrid Jeulink, tenzij deze door Astrid Jeulink is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering;

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 8.1. Astrid Jeulink behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de consument zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten;
 • 8.2. Indien de consument in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Astrid Jeulink gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de consument terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden;

ARTIKEL 9: BETALING

 • 9.1. Betaling van de producten dient vóór levering voor levering te worden voldaan;
 • 9.2. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de consument in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de consument wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de consument gehouden Astrid Jeulink hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen;
 • 9.3. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de consument zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling;
 • 9.4. Als Astrid Jeulink na schriftelijke aanmaning tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 35,-;
 • 9.5. Door de consument gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

ARTIKEL 10: BEDENKTIJD

 • 10.1. De consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van het product ontbinden door retourzending van het product.  De kosten van het retourzenden komen ten laste van de koper. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product aan de consument worden terugbetaald;
 • 10.2. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt zijn geworden
 • 10.3. Astrid Jeulink is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren;

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

 • 11.1. Buiten het bepaalde in artikel 7 heeft de consument geen enkele aanspraak op Astrid Jeulink wegens gebreken in de door Astrid Jeulink geleverde producten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Astrid Jeulink

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS

 • 12.1. Voor Astrid Jeulink is een verantwoorde omgang met gegevens van de consument van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Astrid Jeulink houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt;
 • 12.2. De gegevens van de consument worden gebruikt voor het verwerken en uitvoeren van door de consument geplaatste bestellingen. In dit kader kunnen de gegevens verwerkt, bewerkt en opgeslagen worden;

ARTIKEL 13: GEGEVENS ASTRID JEULINK

 • 13.1. “Astrid Jeulink” is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de handelsnaam Bijde Dames. Bijde Dames is een eenmanszaak die gedreven wordt door mevrouw A.W. Van Gansewinkel-Jeulink en bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant is ingeschreven onder nummer 17108073. Bijde Dames houdt kantoor aan het Sprendlingenpark 11 te 5061 JT Oisterwijk;

ARTIKEL 14: SLOTBEPALINGEN

 • 14.1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Astrid Jeulink en de consument zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling;
 • 14.2. Op alle overeenkomsten die door Astrid Jeulink worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 
Terug naar boven